Open Arctic MaaS lisää väyliä ja pysäkkejä digitaalisille kartoille reittiopasta varten


Open Arctic MaaS -hanke kehittää Pohjois-Suomen alueelle avointa liikkumisen palvelualustaa. Hankkeen aikana rakennamme digitaalisen aikataulu- ja reittioppaan kokeiluversion. Reittiopas esittää linja-autovuorojen ajoreitin digitaalisella karttapohjalla ja näyttää myös pysäkkien sijainnin ja niihin liittyvän aikataulun. Täsmällisen reittioppaan mahdollistavat taustajärjestelmät, jotka ovat tiedoiltaan oikein ja ajan tasalla. Tästä syystä hankkeessa on tarkistettava, että bussipysäkkien sijainti ja joukkoliikenteen ajoreitit ovat olemassa digitaalisilla karttapohjilla. Reaalimaailman kohteet on luotava ensin digitaaliseen maailmaan, tässä yhteydessä digitaalisiin karttoihin, jotta ne ovat käytettävissä reittioppaassa.

Bussipysäkit ja ajoreitit ovat ns. pysyvää / harvoin muuttuvaa dataa, ja hankkeen alkuvaiheessa olemme keskittyneet  tämän tyyppisen datan oikeellisuuden varmistamiseen. Olemme aloittaneet Ylläksen alueelta ja selvittäneet millaisia toimenpiteitä hankkeessa tulee tehdä, jotta matkakohteiden puuttuvat pysäkit ja ajoreitit saadaan digitoitua reittiopasta varten. 

Kansallisesti tieverkoston ja bussipysäkkien sijainnista digitaalisilla karttapohjilla vastaa Liikenneviraston hallinnoima Digiroad-tietojärjestelmä (https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad). Tietojärjestelmässä on koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria ja pysäkkitietokannassa on kuntien tai ELY-keskusten hallinnoimien bussipysäkkien sijaintitieto. Nämä järjestelmät kattavat viralliset tieväylät sekä kauko- ja paikallisliikenteen pysäkit. Järjestelmien nykyinen tieto ei kuitenkaan ole riittävä Pohjois-Suomen tarpeisiin.

Pohjois-Suomen joukkoliikenne on jo pitkään huomioinut matkailuelinkeinon tarpeet Lapin matkakohteissa. Bussien tarjoamat jatkoyhteydet juna- ja lentoasemilta Lapin kuntiin ja matkakohteisiin ovat olleet perinteisesti tärkeitä pohjoisen joukkoliikenteessä. Osana hyvää palvelua bussit koukkaavat pääteiltä myös joidenkin syrjäisempien majoituskohteiden pihaan helpottaakseen matkailijoiden saapumista ja lähtemistä matkatavaroiden kanssa. Vieraanvarainen ja palveluorientoitunut liikennöinti on matkustajan kannalta suotavaa, joskin reittiopasta varten virallisilta teiltä poikkeavat ajoreitit vaativat lisähuomiota. Käytännön tarpeisiin vakiintuneet bussien pysähdyspaikat eivät ole virallisia bussipysäkkejä eivätkä pihoihin johtavat yksityistiet tai paikoitusalueet kuulu viralliseen tieverkkoon. Sen vuoksi niitä ei tavallisesti löydy myöskään Digiroad-tietojärjestelmästä. Mikäli pysähdyspaikkoja ei löydy Digiroadista, niitä ei voida käyttää digitaalisessa aikataulu- ja reittioppaassa osana matkaketjua.

Liikennevirastolla on kuitenkin tapa tuoda vakiintuneet bussien pysähdyspaikat Digiroad-tietojärjestelmään, johon voidaan luoda ns. virtuaalipysäkkejä. Ne ovat digitaaliselle karttapohjalle lisättäviä bussien pysähdyspaikkoja. Virtuaalipysäkit poikkeavat virallisista pysäkeistä siten ettei niillä ole pysäkin liikennemerkkiä tai pysäkin fyysisiä rakenteita. Ne ovat siis maisemassa huomaamattomia bussipysäkkejä, jotka kuitenkin digitaalisessa reittioppaassa sijoitetaan paikalle, missä bussi pysähtyy. Yleensä paikalliset tietävät virtuaalipysäkkien sijainnin toisin kuin matkailijat, joilla ei ole paikallistuntemusta. Reittioppaan käyttäminen yhdessä älylaitteen paikannusominaisuuden kanssa kertoo kuitenkin matkailijalle virtuaalipysäkin sijainnin täsmällisesti. Lisäksi virtuaalipysäkkejä luodessa olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman kuvaavia nimiä, jotka ovat paikallisten ja matkailijoiden tiedossa.


Pohjois-Suomessa tässäkin voisi olla bussin pysähdyspaikka. Virtuaalipysäkkien avulla nekin saadaan näkyville reittioppaaseen.

Virtuaalipysäkkien luomisessa on myös omat rajoituksensa. Pysäkkiä ei voi tuoda muualle kuin olemassa olevalle tieväylälle. Yleensä piha-alueet eivät ole tällaisia väyliä, koska väylät mukailevat virallisia tieverkkoja. Näin ollen joudumme luomaan uusia digitaalisia väyliä Digiroad-tietojärjestelmään pystyäksemme sijoittamaan virtuaalipysäkkejä tarkemmin oikeisiin paikkoihin. Tarvittavien väylien ja virtuaalipysäkkien digitoinnin jälkeen reittiopas kykenee näyttämään matkustajalle bussien todellisen ajoreitin ja osoittamaan bussien pysähdyspaikan täsmällisesti. Sesonkiaikana Lapissa voi samalla paikoitusalueella liikkua lukuisia busseja, ja ilman tarkkaa tietoa virtuaalipysäkin sijainnista matkailijan on vaikea tietää minne suunnata bussiin nousemista varten.

Virtuaalipysäkkien ja väylien lisääminen Digiroad-tietojärjestelmään on olennainen yksityiskohta, jotta voimme rakentaa merkityksellisen ja helposti käytettävän reittioppaan Pohjois-Suomen matkailualueiden asiakkaille. Erinomaisen digitaalisen palvelutuotteen rakentaminen vaatii teknologiaosaamisen lisäksi tuekseen paikallisen toimintaympäristön syvällistä tuntemista. Open Arctic MaaS -hankkeessa yhdistyvät nämä osaamisalueet ainutlaatuisella tavalla, sillä digitalisaation asiantuntijoiden tukena hankkeessa on vahva paikallinen edustus Pohjois-Suomen alueelta.


Jouko Nuottila

Tilaa uutiskirje!