Hankeinfo


Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi


Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla saavutettavuus on haaste: se haastaa paikalliset asukkaat, elinkeinotoiminnan ja matkailun. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palveluiden järjestäminen on pirstaloitunutta ja tiedon löytäminen palveluista on vaikeaa. Näitä haasteita ratkotaan ”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hankkeessa, jossa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

Pohjois-Suomessa on tarjolla lukuisia erilaisia liikkumispalveluita, kuten perinteiset linja-autovuorot, kuntien järjestämät koulukuljetukset ja asiointiliikenne, työpaikkakuljetukset, juna- ja lentokenttäbussit sekä matkailua palveleva tilausajoliikenne. Kuljetuskapasiteettia on siis kiitettävästi, mutta kokonaisuus on hajanainen eivätkä palvelut toimi aina yhteen.

”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hanke perustuu ajatukselle, että laaja-alaisen, vuorovaikutteisen yhteistyön, digitointiasteen nostamisen, tietoisuuden lisäämisen ja uusien toimintamallien rakentamisen kautta voidaan edistää kestävää matkailua ja vähähiilistä liikkumista myös harvaan asutuilla alueilla.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta. Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:
  1. Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat.
  2. Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa.
  3. Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina.
  4. Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta.
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.


Hanke- ja aluetoimijat

Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kideve Elinkeinopalvelut - Kittilän kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Utsjoen kunta
Enontekiön kunta
Kemijärven kaupunki
Elinkeinot & kehitys Nordica - Inarin kunta
Business Lappi - Sodankylän kunta
Matkahuolto Oy
Finavia Oy
Lapin liitto

Aikaisemmat hankkeet

Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus

Arctic MaaS -hankekokonaisuuden projektiryhmä koostui projektin hallintoryhmästä ja laajemmin kokonaisuuden hankkeissa työskentelevistä kehittäjistä ja tutkijoista. Hankkeiden sisäistä hallinnollista viestintää kanavoitiin hankkeen toiminnallisten ryhmien (hallinto-, ohjelmistokehitys-, palvelukoordinaatioryhmät) ja koko hankepartneriverkoston kesken. Hankekokonaisuuden yhteinen hallintoryhmä muodosti sisäisen viestinnän ydinryhmän. Verkostohankkeella (Sitra) ja alustahankkeella (VTT) oli lisäksi yhteinen ohjausryhmä, jonka myötä hankeresurssien käyttöä saatiin tehostettua ja pyrittiin siten maksimoimaan myös muut synergiahyödyt. 

Yksitoista mukana olevaa matkailualuetta muodostivat hankepartneriverkoston ja toimivat samalla osatoteuttajina Open Arctic MaaS – Shared Mobility Platform -hankkeessa luoden suoran verkoston matkailualueiden kontaktaktointiin Open Arctic MaaS – Strategic Accessibility Co-Creation hankkeessa. Matkailualueet eivät olleet Arctic MaaS, Sitran rahoittavia tai rahoitettuja osallisia, mutta loivat hankekokonaisuuden toimintaympäristön, missä hankkeen toimenpiteitä toteutettiin. Matkailualueita edustivat kohteesta riippuen kunnat tai Visit organisaatiot, Pohjois-Pohjanmaan alueella keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Micropolis Oy ja Naturpolis Oy. Hankkeen ja alueiden viestintää toteutettiin alueille nimettyjen palveluvastaavien kanssa. Projektin tavoitteet 


Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa saavutettiin historiallinen yhteistyötaso, kun matkailualueet yli maakuntarajojen yhdistivät voimansa strategiseksi kestävän liikkumisen yhteistyöverkostoksi.  Arctic MaaSissa pohjattiin aiempien hankkeiden kokemukseen ja rakennettiin uusien oppien pohjalle harvaan asutun arktisen alueen liikkumisen mallia ja sitä tukevaa alustaa 


OpenArMS Strategic Accessibility Co-Creation on strategista verkostoyhteistyötä ja yhteistoimintaa matkailuelinkeinon, liikennesektorin, maakunta- ja aluehallinnon, Matkailun hallittu kasvu -tutkimusohjelman sekä matkailualueiden välillä koko Suomen eduksi. Konsortio on hakenut uutta liikkumispalvelutarjontaa julkisen- ja yksityisen sektorin liikennepalveluiden avaamisesta ja synergisestä yhdistelystä. Strategisen verkostoyhteistyön hankkeessa sitoutettiin ja aktivoitiin liikennöitsijöitä, kuntia ja matkailuorganisaatioita digitointiin, paikallisiin, alueellisiin ja jopa rajat ylittäviin liikennepalvelukokeiluihin sekä uusien, digitaalisten liikkumispalveluiden kokeiluun ja käyttöönottoon. 


Projektin toimenpiteet & tulokset 


Open Arctic MaaS käynnistyi syyskuussa 2018, kun Ylläksellä pidettiin hankkeen kick-off -tilaisuus. Arctic MaaS -verkostohanketta lähdettiin toteuttamaan alkuperäisen – hankkeen alkupuolella vielä tarkennetun - toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Toimenpidesuunnitelmassa verkostohanke jaettiin viiteen eri työpakettiin ja niiden sisällä tehtäviin toimenpiteisiin: 

TP1 Arctic MaaS -toimijaverkoston ja sidosryhmien kartoitus ja kokoaminen sekä Lapin liikkumisen tilannekuvan luominen (Lay) 

TP2 Avoimen lähdekoodin työkalu (GTFS Editori) kokeellinen kehittäminen liikennetiedon digitointiin ja avaamiseen (vastuutoteuttaja: Apinf) 

TP3 Tietoisuuden, luottamuksen ja sitoutumisen kasvattaminen liikkumisen palveluiden digitalisoinnin kehittämistyöhön (vastuutoteuttaja: Ylläs) 

TP4 ”ArcticMaas Strategic Accessibility Co-Creation” -malli alueellisen liikkumisen ja saavutettavuuden parantamiseen (vastuutoteuttajat: Lay  & Ylläs) 

TP5 Arviointi ja toiminnan jatkon turvaaminen 

Loppuraportissa käsitellään hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia näiden viiden työpaketin kautta.  


Tilaa uutiskirje!