Reaaliaikadata tuo bussit kartalle


Ylläksellä pidettiin helmikuun alussa Open Arctic MaaS -hankkeen työpaja, jonka yhteydessä pilotoitiin Lapin reittioppaaseen kehitettäviä reaaliaikaominaisuuksia kuten bussien reaaliaikaseurantaa. Reaaliaikatoimintojen tukeminen on ollut tänä vuonna Lapin reittioppaan kokeiluversion kehitystyön keskiössä ja tässä blogitekstissä paneudutaan näihin perinteisiä reittiopastoimintoja tärkeällä tavalla rikastaviin ominaisuuksiin. Kahdessa aiemmassa blogitekstissä on käsitelty pysäkkien ja väylien lisäämistä digitaalisille kartoille, sekä reitti- ja aikataulutietojen digitointia.

Aikataulun mukaisen liikkumis- ja reititystiedon lisäksi tosiasiallinen ajantasainen tieto liikkumispalveluiden toteutumisesta on tärkeää matkustajille erityisesti pohjoisen vaihtelevissa olosuhteissa. Reittioppaan reaaliaikaominaisuudet mahdollistavat sen, että matkustaja saa esimerkiksi tietystä bussivuorosta jatkuvasti päivittyvää bussin tosiasialliseen etenemiseen perustuvaa aikataulutietoa. Tämä on tärkeää tietoa, sillä odottavan aika on pitkä – varsinkin, kun ulkona voi olla lumimyräkkä tai -30 C pakkasta. Myöhästymisen syy ja muu ajantasainen poikkeusinformaatio ovat niin ikään olennaisia tietoja matkustajalle. Niiden perusteella hän voi esimerkiksi arvioida onko jatkoyhteydelle ehtiminen vaarassa ja pitäisikö hänen valita jokin toinen liikkumisvaihtoehto. Reaaliaikatieto on hyödyllistä myös jo kulkuneuvoon nousseelle, sillä mahdollisuus seurata matkan etenemistä lisää matkustusmukavuutta. Matkustaja voi muun muassa seurata jäljellä olevaa matkustusaikaa omalle pysäkille, mikä lisää varmuutta oikean määränpään saavuttamisesta.

Kuvituskuva (Lähde: Unsplash)

Reaaliaikatoimintojen kehittämistä

Hankkeen aikana olemme kehittäneet ja pilotoineet reaaliaikatoimintoja kolmella osa-alueella: 1) Poikkeustiedot, 2) Bussit kartalla, ja 3) Aikataulumuutokset.

1) Poikkeustiedot (service alerts) ovat reittioppaaseen lisättäviä ilmoituksia liikkumispalveluiden toimintaan vaikuttavista häiriötilanteista. Ilmoitukset voivat olla reaaliaikaisia ja tulla esimerkiksi kuljettajalta ”tien päältä” erilaisista syistä: lumituisku on voinut tukkia tien reitin varrella, rekat eivät kenties pääse etenemään liukkauden vuoksi tukkien liikenteen tai bussiin voi tulla tekninen vika kesken matkan. Poikkeustiedot voivat koskea myös etukäteen tiedettyjä poikkeuksia liikkumispalveluissa, esimerkiksi muutosta bussilinjan reitillä tulevien tietöiden vuoksi tai tietyn vuoron kuulumista tilattavan kutsuliikenteen piiriin. Ilmoitukset voivat koskea yksittäistä vuoroa, reitin koko liikennettä tietyllä aikavälillä tai vaikkapa kaikkia liikennöitsijän vuoroja. Arctic MaaS -hankkeen aikana kehitetty Lapin reittiopas mahdollistaa sen, että esimerkiksi kuljettajat, liikennöitsijöiden edustajat tai mahdolliset palveluoperaattorit voivat tiedottaa liikkumispalveluiden poikkeustilanteista. Poikkeustiedot näkyvät matkustajille reittioppaassa ja mahdollistavat niiden huomioimisen matkan suunnittelussa tai niihin reagoinnin matkan aikana.

Poikkeustiedot -ominaisuutta testattiin Ylläksen työpajan aikana, ja sen tekninen toimivuus varmistettiin. Se olisi teknisiltä valmiuksiltaan valmiina Lapin reittiopasta varten, mutta laajamittainen käyttöönotto vaatii vielä jatkokehitystä usean toimijan kesken. Testien aikana huomattiin myös, että häiriötiedotteet voisivat olla hiukan näkyvämpiä reittioppaassa, minkä vuoksi reittioppaan käyttöliittymän muokkaus on tältä osin tarpeen. Testivaiheen aikana reittiopas oli asetettu tarkastamaan uudet häiriötiedotteet palvelimelta puolen minuutin välein, joten tiedonvälitys matkustajille on nopeaa.

2) Bussit kartalla (vehicle positions) tarkoittaa ominaisuutta, jossa tiettyä bussivuoroa voi seurata reaaliaikaisesti reittioppaan kartalla. Ominaisuuden avulla matkustaja voi helposti tarkastaa bussin senhetkisen sijainnin ja varmistaa, onko bussi esimerkiksi jo ohittanut pysäkin, josta matkustajalla olisi aikomus nousta kyytiin. Bussin näkyminen kartalla helpottaa lisäksi oikean bussin tunnistamista pysäkillä, mikäli samalla alueella liikkuu useampia busseja samaan aikaan. Bussien reaaliaikaseurantaa päästiin myös testaamaan Ylläksen työpajan aikana. Testin aikana mitattiin bussin sijainnin päivittymisen viivettä reittioppaassa ja todettiin, että bussin todellinen sijainti näkyy reittioppaassa noin 2-3 sekunnin viiveellä, mikä riittää varsin hyvin korkealaatuisen palvelun tarjoamiseen.

Bussin reaaliaikaseurannan pilotointia

3) Aikataulumuutokset (trip updates) tarkoittavat reittioppaassa näkyvien aikataulujen dynaamisia, reaaliaikaisia muutoksia ja lisäyksiä. Teknisiä ratkaisuja em. toimintoihin testataan paraikaa. Aikataulumuutosten alle kuuluu monenlaisia asioita. Pohjois-Suomen alueella on esimerkiksi paljon lentokenttäbusseja ja junabusseja, joiden lähtöaikataulu asemalta on sidottu lentokoneen tai junan saapumisaikaan. Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta yhdistää junien ja lentokoneiden myöhästymistietoja sähköisistä järjestelmistä reittioppaan aikatauluihin siten, että bussivuoron aikataulua muutetaan reittioppaassa dynaamisesti junien ja lentokoneiden muuttuneiden reaaliaika-aikataulutietojen perusteella. 

Jo liikkeellä olevan bussivuoron aikataulutietoja voidaan päivittää joko kuljettajan toimesta tai myös automaattisesti sijaintitiedon perusteella. Automaattisessa aikataulun muuttamisessa reittioppaalla on kyky verrata bussin reaaliaikaista sijaintia alkuperäiseen aikatauluun. Mikäli bussi on vertailun perusteella myöhässä, voidaan reittioppaassa näkyviä pysäkkikohtaisia aikatauluja muuttaa vastaamaan bussin todellista sijaintia. Jos jokin vuoro peruuntuu kokonaan, poistetaan kyseinen vuoro reititysmahdollisuuksista. Peruuntumisesta voidaan myös erikseen tiedottaa matkustajia reittioppaassa.

Reaaliaikadatan lisäämistä reittioppaaseen testattiin intensiivisesti Ylläksen työpajan aikana. Tulosten perusteella reaaliaikadatan lisäämiseen tarvittavat tekniset valmiudet ovat jo olemassa varsin hyvällä laatutasolla. Suurempi kysymys on se, kuinka nämä ominaisuudet saataisiin otettua käyttöön laajemmassa mittakaavassa. Millä laitteella esimerkiksi bussien sijaintitietoa toimitetaan reittioppaaseen? Arctic MaaSin testeissä käytimme Android-puhelimeen asennettua paikkatietoista sovellusta, mutta sopivia ratkaisuvaihtoehtoja on syytä pohtia vielä esim. liikennöitsijöiden kanssa. Voisiko esimerkiksi lipunmyyntiin tarkoitettu päätelaite tarjota sijaintitietoa reittioppaalle? Tämä olisi bussin varustuksen luontainen osa, ja näin kuljettajan työrutiineja ajatellen hyvä ratkaisu. Tämä kuitenkin vaatisi sitä, että lipunmyyntijärjestelmä tukisi reaaliaikaista paikkatiedon keräämistä ja eteenpäin välittämistä. Toinen olennainen kysymys on se, kuinka kuljettaja tai jokin muu vastuutaho tulevaisuudessa toimittaa häiriö- ja poikkeustiedot reittioppaan kautta matkustajille. Onko esimerkiksi kuljettajalla päätelaite, joka mahdollistaa ilmoitusten tekemisen vai tehdäänkö ilmoitukset palveluoperaattorin kautta? Millaisia rooleja ja prosesseja poikkeusinformaation tuottamiseen liittyy jatkossa?

Reittioppaalla on jo nyt tekniset valmiudet korkeatasoiseen asiakaspalveluun reaaliaikaisuuden osalta, ja Open Arctic MaaS -hanke on edennyt hyvin reaaliaikadataa tuottavien sovellusten ja ratkaisujen pilotoinnissa. Seuraavaksi pitää ratkaista, kuinka reaaliaikadata saadaan toimitettua eri toimijoilta sujuvasti ja mahdollisimman automaattisesti reittioppaaseen.


Jouko Nuottila
Olli Pihlajamaa
Tea Koskela

Tilaa uutiskirje!